Euroline travel Banja Luka
 
 

Opšti uslovi putovanja

1. OPŠTE ODREDBE

Ovdje objavljeni opšti uslovi i uputstva su dio ugovora između EUROLINE TRAVEL DOO  odnosno ovlaštene agencije i putnika koji prijavljuje  odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u tačkama ovih opštih uslova, primjenjuje se odredba/uslov objavljen u programu.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanjaEUROLINE TRAVEL DOO garantuje izvršenje programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat,nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje aviona i drugih prevoznih sredstava i sl.)

3. CIJENE ARANŽMANA

Cijene aranžmana objavljene su u KM (konvertibilnim markama ) ili EUR za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po kursu važećem na dan objave programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju

a) promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene a koja je prouzrokovana promjenom cijene nafte I derivate naft( gorivo)

b) promjene takse za određene usluge,kao što su: pristajanje na lukama I aerodromima,peljarenjei putničke takse na aerodromima 

c) uticaja promjene deviznog kursa ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5%.

Agencija je obavezna da informiše potrošača o povećanju cijene kada sazna za navedene okolnosti. 

Ako agencija zahtijeva povećanje cijene, potrošač ima pravo da odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti agenciji. Ugovorena cijena ne smije se povećati u period od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje.

4. PRIJAVE 

a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, preostalih 70% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 21 dana prije polaska na put ako u programu nije drugačije navedeno. Uz prijavu putnik je dužan navesti sve podatke, programom predviđene dokumente, te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede tačne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Na dan prijave putnik potpisuje prijavnicu – ugovor sa naznakom  „ Upoznat sam s programom i opštim uslovima putovanja i u cjelosti ih prihvatam „. Na taj način sve što je navedeno u opštim uslovima i programu postaje pravna obaveza i za putnika i za organizatora 

b) Za rezervacije na upit treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, EUROLINE TRAVEL DOO  zadržava uplaćenu akontaciju – 10% cijene aranžmana ako u programu nije drugačije navedeno.

c) Svaka promjena potvrđene rezervacije aranžmana naplaćuje se 30 KM ukoliko u programu nije drugačije navedeno.

5. UPLATE

Plaćanje se računa danom kada kada putnik izvrši uplatu akontacije na blagajni ovlaštene putničke agencije odnosno banke na račun EUROLINE TRAVEL DOO  . Akontacija iznosi 30% cijene aranžmana odnosno koliko je navedeno u programu. Preostali iznos putnik uplaćuje najmanje 21 dana prije putovanja, odnosno u roku koji je naznačen u programu. Ako putnik ne uplati preostali iznos u predviđenom roku, EUROLINE TRAVEL DOO  smatra da je aranžman otkazan i ravna se prema uslovima putovanja navedenih u 7. tački ovih opštih uslova. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev predstavnika EUROLINE TRAVEL DOO  predočiti dokument/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnom, putnik nema pravo započeti putovanje.

6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Na osnovu važećih zakonskih propisa, EUROLINE TRAVEL  DOO  zadržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugo navedeno, najmanji potreban broj putnika za pojedinu vrstu prevoza je sljedeći:

  • za putovanje autobusom najmanje 30 putnika
  • za putovanje redovnom avionskom linijom u Evropi najmanje 20 putnika
  • za putovanje na međunarodnim avionskim  linijama najmanje 15 putnika
  • za putovanje posebno ugovorenim letovima 80% popunjenosti aviona, vozom ili hidrogliserom – prema uslovima u pojedinom programu. 

EUROLINE TRAVEL  DOO  zadržava pravo na potpun ili djelimičan otkaz ugovora  ako prije izvršenja ili tokom izvršenja programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja ugovora, za EUROLINE TRAVEL  bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. EUROLINE TRAVEL DOO zadržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda aviona ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red, nesiguran položaj države u kojoj je organizovan program, prirodne nepogode i drugi nepredvidivi razlozi na koje EUROLINE TRAVEL  DOO  ne može uticati ), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. EUROLINE TRAVEL DOO ne može preuzeti odgovornost za promjenu tokom izvršenja programa uzrokovanu bilo kojom višom silom. U takvom slučaju putniku će osigurati usluge u drugom obliku, koliko okolnosti dopuštaju. Ukoliko EUROLINE TRAVEL DOO otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa cijene aranžmana, ali nema pravo na namirivanje troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga što je potrebno za pojedini program. EUROLINE TRAVEL DOO ne odgovara za kašnjenje aviona, broda ili voza kao ni za promjene programa i nastale troškove uslovljene takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezervisanom objektu, EUROLINE TRAVEL DOO će putnika smjestiti u drugi objekat jednake ili više kategorije od rezervisanog i na sopstveni trošak.

Agencija je obavezna da preduzme sve neophodne mjere u slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu ,a posebno u vezi sa povratkom potrošača ako je povratna karta bila ugovorena. U tom slučaju agencija snosi sve ostale troškove.

Važna napomena - ako organizator prije početka putovanja značajnije izmjeni program ili smještaj ili cijenu dužan je o tome obavjestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor s izmjenjenim uslovima. Putnik se u roku od najkasnije 2 dana mora izjasniti o prihvatanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmjene, organizator vraća putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik prihvati izmjenjeni program putovanja nema pravo na naknadu štete iz tog naslova. Organizator „ charter ljetovanja koja uključuju smještaj i charter let u aranžmanu „ ima pravo na povećanje aerodromskih taksi ( doplate za gorivo ) .

Ako prije ugovorenog dana počinjanja putovanja agencija utvrdi da je prinudjena da izmijeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom paket aranžamanu,kao sto su cijena destinacija,prevozno sredstvo,kakakteristike ili kategorija prevoza,datum polaska,vrsta,lokacija,kategorija ili nivo udobnosti smještaja,obavezna je da izmjene bez odgadjanja saopsti potrošaču,u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrosacu,da bi potrošač donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o turističkom paket aranžmanu.

Ako je potrošač sredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, agencija je obavezna da izmjene dostavi potrošaču sredstvom komunikacije na daljinu kojim je potrošač izvršio rezervaciju. U tom slučaju potrošač ima pravo da:

a) prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze potrošača da plati razliku u cijeni

b) prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta I naknadu za razliku u cijeni

c) zahtijeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket aranžmanu

Potrošač je obavezan da bez odgađanja obavijesti agenciju o svojoj odluci u pisanoj formi. U slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje,agencija je obavezna da potrošaču refundira kaparu koju je uplatio, i to u roku od 30 dana od dana prijem pisanog obavještenja potrošača. Agencija ne može zahtijevati od potrošača da plati naknadu štete u slučaju raskida ugovora o turističkom paket aranžmanu prije polaska na putovanje, a potrošač ima pravo da zahtijeva da mu se isplati kamata na njegovu uplaćenu kaparu po stopi koju obračunava komercijalna banka na tromjesečne depozite, i  to za period od dana uplate kapare do dana otkazivanja ugovora. Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom paket aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu, a potrošač se odluči da raskine ugovor o turističkom paket aranžmanu, u tom slučaju potrošač snosi samo realne troškove izvršenih usluga agencije do trenutka odustajanja od aranžmana. U svakom slučaju, bez obzira na vrstu odluke koju donese, potrošač ima pravo da traži naknadu štete.

7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Putnik ima pravo na pismeni otkaz aranžmana prije početka putovanja u prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. EUROLINE TRAVEL DOO  u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja.

  • do 30 dana prije polaska -  5 % cijene aranžmana
  • 29 – 22 dana prije polaska - 35% cijene aranžmana
  • 21 -1 5 dana prije polaska -  40% cijene aranžmana
  • 14 – 8 dana prije polaska -   80% cijene aranžmana
  • 7 -0 dana prije polaska     -  100% cijene aranžmana
  • nakon polaska                -  100% cijene aranžmana

Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Uz usmeni otkaz putnik treba potpisati otkazni dokument koga mu prodavac pripremi. Ako odbije potpisati taj dokument, računa se da nije otkazao putovanje. Ako su u programu određeni drugačiji uslovi za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uslovi utvrđeni u takvom programu.

Prije nego sto počne putovanje,potrošač može prenijeti svoj aranžman na drugog potrošača koji ispunjava sve uslove za putovanje, s tim da je obavezan da o tome u primjerenom roku obavijesti agenciju.

Drugi potrošač koji preuzima aranžman i njegov predhodnik solidarno su odgovorni agenciji za plaćanje cijene i troškova prenošenja ugovornih obaveza.

U tom slučaju agencija može zahtijevati samo naknadu troškova koji nastanu zamijenom potrošača. Potrošač može potpuno ili djelimično odustati od ugovora o turističkom paket aranžamanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje.

Ako potrošač odustane od ugovora o turističkom paket aranžmanu, agencija gubi pravo na naplatu ugovorene cijene.

Ako putnik odustane od ugovora o turističkom paket – aranžmanu zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključivanja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, agencija ima pravo isključivo  na naknadu administrativnih troškova.

8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA

Putnik može prekinuti putovanje u toku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tokom putovanja može promjeniti program odnosno ugovorene usluge samo uz prethodnu saglasnost mjesnoga ( lokalnoga ) agenta kojega je ovlastila EUROLINE TRAVEL DOO  ,  s tim da putnik o takvoj promjeni obavijesti EUROLINE TRAVEL DOO  kao organizatora putovanja najkasnije 8 dana po povratku s putovanja. Ako ipak organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio usluga ili ako ocjeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može na svoj teret, a uz saglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te ako je potrebno obeštetiti putnika za razliku u cijeni između uglavljenih i stvarno pruženih usluga.

9. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli i apartmani  opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela / apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu uporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu posebno.

10. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu / apartman sa posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registrovanu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu odnosno cjenovniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev ( komfor, orijentacija sobe, sprat i sl. ) ali ne može garantovati ispunjenje takvog zahtjeva.

11. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cjepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cjepljenje je obavezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanje, te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cjepljenje nije protivno putnikovom zdravlju. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

12. PUTNO OSIGURANJE

Prilikom rezervacije EUROLINE TRAVEL DOO  aranžmana, putniku će biti ponuđeno osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inostranstvu. SVAKAKO PREPORUČUJEMO UPLATU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJE ZA SLUČAJ OBOLJENJA ILI NEZGODE U INOSTRANSTVU, AKO ISTO NIJE UKLJUČENO U CIJENU ARANŽMANA. Savjetujemo i uplatu polise osiguranja od otkaza putovanja. 

Važna napomena- polisa osiguranja ne može se ugovoriti naknadno. EUROLINE TRAVEL DOO  posjeduje polisu osiguranja na ukupnu sumu osiguranja u iznosu od 30 000 KM za osiguranje od odgovornosti za pričinjenu štetu korisniku turističke usluge. 

13. ODGOVORNOST PUTNIKA

Putnik je dužan pobrinuti se da on lično, njegovi dokumenti i stvari ispune uslove predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima sopstvene države, kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te sarađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza,putnik odgovara organizatoru za načinjenu štetu. Pasoš bi trebao da vrijedi minimalno 6 mjeseci od povratka sa putovanja. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nenamjerno, prouzroči organizatoru putovanja odnosno davatelju usluge. Putnik odgovara za štetu organizatoru putovanja ako iznosi neistine kojima povređuje čast i ugled organizatora putovanja.

14. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA

IZVRŠENJE USLUGA

Organizator je dužan brinuti se o izvršenju usluga kao i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika saglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator odgovara putniku za štetu ako je prilikom izbora davatelja usluga propustio ponašati se kao dobar organizator putovanja. Ako agencija ili treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu ne ispuni,odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako kasni sa njenim ispunjenjem potrošač može da zahtijeva nakanadu štete,uključujući nematerijalnu štetu.Ako u tom slučaju potrošač podnese agenciji zahtijev za naknadu štete iz razloga sto treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu ne ispuni,odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem,agencija je ovlašćena da od trećeg lica zahtijeva naplatu uplaćenog iznosa.Agencija se oslobađa odgovornosti ako dokaže da je neispunjenje,djelimicno ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica potrošačevog namjernog ili krajnje nepažljivog postupanja.

KVALITET USLUGA

Organizator garantuje kvalitet usluga u skladu sa standardima države u kojoj se usluga treba izvršiti.  Organizator je dužan upozoriti putnika o stepenu standarda države u kojoj se usluga pruža ( različitosti u odnosu na standarde države u kojoj putnik prebiva ili boravi ) te o mogućnosti odstupanja od programa zbog lokalnih običaja i pravila države. Hotelske usluge, prevozne usluge ( autobus, voz, brod itd. ) kategorizovane  su i opisane prema standardima države u kojoj se u toku putovanja boravi.

NAKNADA ŠTETE

Zahtjev za naknadu štete, nastale zbog potpunog ili djelimičnog nepružanja usluge, a koja je nastala krivicom davatelja usluge, putnik može postaviti direktno davaocu usluge. U tom slučaju, organizator je dužan pomoći putniku u ostvarivanju njegovih prava. 

SLUČAJEVI VIŠE SILE

Organizator je dužan u slučaju saobraćajne nesreće, vremenske nepogode, terorističkog akta ili bilo kog drugog vanrednog događaja više sile, pružiti putniku odgovarajuću pomoć u skladu sa pravilima države u kojoj se usluga pruža. U takvim slučajevima organizator nije u obavezi osigurati sve uglavljene usluge zavisno o uputstvima vlasti države u kojoj se događaj desio. Organizator može skratiti boravak putnika ako država ne garantuje njihovu sigurnost.

PUTNIKOVA OZLJEDA ZA VRIJEME PUTOVANJA

Ako je putnik povrijeđen za vrijeme pružanja usluge koja je sastavni dio programa, putnik mora pribaviti liječničku potvrdu o stepenu povrede te pridržavati se svih liječničkih uputa u skladu sa propisima. Ako se organizator putovanja ponašao u skladu sa gospodarskim običajima, tada organizator nije u obavezi nadoknaditi štetu putniku. U protivnom postoji odgovornost organizatora putovanja za štetu ( uključeni svi vidovi štete prema propisima RS, odnosno prema propisima strane države ) koju trpi putnik do visine cijene programa koji je uplaćen. Ovo ograničenje iznosa naknade ne vrijedi ako je organizator štetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom. Za razliku štete putnik se može namiriti od davaoca usluge. U tom slučaju organizator putovanja dužan je pomoći putniku u ostvarenju njegovih prava.

NEKVALITETNA USLUGA

Putnik je dužan odmah reklamirati manjkavu ili nekvalitetnu sulugu kako bi organizator preduzeo sve za sprečavanje  dalje moguće štete putniku. Organizator je dužan otkloniti uzrok žalbe na loše izvedenu uslugu. Ukoliko to nije moguće putnik i predstavnik organizatora sastavljaju poseban zapisnik  izjavu koja postaje podloga za obeštećenje. Reklamacija po povratku s puta i prigovori bez pismenog zapisnika smatrat će se neosnovanima.

15. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki putnik – nosilac ugovora ima pravo prigovora po osnovu neizvršene ugovorene usluge. Putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenim putem. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe koje podnosi više nositelja ugovora po osnovu jedne pritužbe.

VAŽNA NAPOMENA organizator ne prihvata raklamaciju na LAST MINUTE aranžmane – ponude u zadnji čas kao ni na posebne ponude.

Pritužbeni postupak:

Odmah na samome mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovog nema, kod izvršitelja usluga. Takođe, javiti se EUROLINE TRAVEL-u bilo kakvim vidom kominikacije ( sms, viber , poziv ).Putnik je dužan sarađivati s predstavnikom i izvršiocem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.

Agecija I lokalni predstavnik agencije dužni su da bez odgađanja: 

a) odgovore na pritužbe potrošača za vrijeme trajanja putovanja

b) otklone svako odstupanje od ugovora o turističkom paket aranžmanu

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismeni zapisnik – izjavu.

Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu izjavu potpisanu od predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentovane pritužbe koje primi u nevedenom roku od 8 dana. 

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja.

Dok organizator ne donese riješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. 

16. NADLEŽNOST SUDA

Za slučaj spora protiv putnika ili organizatora nadležan je sud u Banjaluci.

POSEBNI USLOVI I UPUTSTVA ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

1) VRIJEME SMJEŠTAJA U APARTMAN / HOTEL je različito i naznačeno posebno za svaki program. Uobičajeno je vrijeme smještaja / napuštanja sobe oko 12/10 sati; u apartmanu smještaj poslije 16 sati, napuštanje apartmana do 10 sati.

2) PROGRAM SKIJANJA / ZIMOVANJA: Za otkaz ugovora o aranžmanu skijanja primjenjujemo otkazne uslove prema 7. tački opštih uslova bez obzira na razlog otkaza. Nepovoljne snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile, te EUROLINE TRAVEL DOO i za takav otkaz aranžmana primjenjuje opšte otkazne uslove navedene u 7. tački.

3) PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ODGOVORNIH ORGANIZATORA / TOUROPERATORA

Međukontinentalna putovanja : svi posebni uslovi objavljeni su za svaki pojedini program, odnosno, primjenjuju se uslovi odgovornog organizatora koji je naveden za svako putovanje. Svi programi u kojima EUROLINE TRAVEL  nastupa kao prosrednik : EUROLINE TRAVEL DOO  ne odgovara za izvršenje  putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje EUROLINE TRAVEL DOO  zastupa kao posrednik su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na potvrdi o putovanju. U tom slučaju putnik potpisuje prijavnicu – ugovor s navedenim organizatorom putovanja.

EUROLINE TRAVEL DOO

 

Trebate organizovati kongres u zemlji, u vašem gradu ili šire?

Konferencije, kongresi  i različiti događaji su mjesta razmjenjivanja ideja i iskustava, rješavanja problema, promovisanje proizvoda, razvijanje ideja i timskog duha.

051 225 220 info@euroline-travel.com